Łańcuch oddechowy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Łańcuch oddechowy tworzy szereg białek umieszczonych w i na wewnętrznej błonie mitochondrialnej (rys 2). Białka te transportują elektrony wzdłuż błony komórkowej (na zasadzie „przekaż dalej”) i protony (H+) w poprzek błony z wnętrza mitochondriom (z tak zwanego matriks mitochondrialnego) do przestrzeni perymitochondrialnej, czyli do przestrzeni między wewnętrzną a zewnętrzną błoną mitochondrialną (patrz budowa mitochondrium). Taki transport powoduje powstanie tak zwanej różnicy potencjałów po obu stronach błony, czyli po prostu różnicy stężenia jonów dodatnich i ujemnych po obu stronach błony (z przewagą jonów dodatnich po stronie przestrzeni perymitochondrialnej) (rysunek 3).


Rysunek: biała wchodzące w skład łańcucha oddechowego


Rysunek: Schemat łańcucha oddechowego; szare strzałki prezentują kierunek transportu protonów, czerwone strzałki – elektronów.

W rzeczywistości każde białko transportowe łańcucha oddechowego jest złożonym kompleksem białek dlatego nazwano je w kolejności kompleks I-IV. Największe białko biorące udział w produkcji ATP (syntetaza ATP lub ATPaza) w niektórych Ĺşródłach zaliczana jest do elementów łańcucha oddechowego i nazywana jest kompleksem V, natomiast przez niektórych autorów ATPaza traktowana jest jako oddzielny element współdziałający metabolicznie z łańcuchem oddechowym. Nie zmienia to jednak ostatecznie faktu, iż aby komórka skutecznie mogła produkować ATP w mitochondrium niezbędna jest obecność i ścisłe współdziałanie wszystkich pięciu elementów wraz z białkami pomocniczymi.

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: