Glikoliza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Drugi etap glikolizy polega na utlenieniu obu cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego do dwóch cząsteczek pirogronianiu. Proces utleniania w tym przypadku polega na odłączeniu atomu wodoru od PGAL (aldehydu 3-fosfoglicerynowego) – atom wodoru łączy się z NAD+ w NADH, który dostarcza protonów do łańcucha oddechowego. Natomiast podwójna defosforylacja owocuje syntezą w sumie czterech cząsteczek ATP.


Ten etap glikolizy nazywa się fosforylacją substratową.

Deaminacja
Białka również mogą być wykorzystywane w celach pozyskiwania energii. Jednak jest to proces mało opłacalny energetycznie, w wyniku którego powstają substancje toksyczne dla organizmu. Dlatego energię z rozkładu białek organizm pozyskuje w wyjątkowych sytuacjach.

Jak wiemy w naturze spotykamy 20 aminokwasów będących składnikami białek. Każdy z tych aminokwasów składa się z grupy aminowej ( -NH2), karboksylowej ( -COOH) , węgla alfa i reszty aminokwasowej. Naturalnie reszta aminokwasowi dla każdego aminokwasu jest inna i zawiera różną ilość atomów węgla. Podstawowym procesem włączania aminokwasów do procesów oddychania komórkowego jest deaminacja, czyli usuwanie grupy aminowej, która przekształcana jest w amoniak, następnie mocznik i wydalana z moczem. Poszczególne ketokwasy (aminokwasy po deaminacji) włączane są na różnych etapach oddychania komórkowego w zależności od ilości atomów węgla np. alanina przekształcana jest w pirogronian, a glutamina w α-ketoglutaran (jeden z elementów Cyklu Krebsa).

Aminokwas → ketokwas + NH3

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi:
Deaminacja - β-oksydacja - Beta-oksydacja -