Białka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

B) Biała złożone:

 • Metaloproteidy – zawierają atomy lub jony metali.
 • Chromoproteidy – zawierają barwnik (hemoglobina, mioglobina, fotosystemy, cytochromy).
 • Glikoproteidy – zawierają cząsteczkę cukru (np. niektóre białka zakotwiczone w błonie komórkowej zawierają wystające na zewnątrz receptory białkowe, mukopolisacharydy – białka śliny).
 • Lipoproteidy – zawierają cząsteczki tłuszczu (są np. transporterami cholesterolu).
 • Fosfoproteidy – zawierają około 1% reszt kwasy ortofosforowego (np. kazeina w mleku).
 • Nukleoproteidy – zasadowe białka zawierające kwasy nukleinowe.
 • .

Ze względu na funkcję białek dzieli się je na:

 • Białka enzymatyczne (np. enzymy trawienne, enzymy szlaków metabolicznych).
 • Białka transportowe (np. hemoglobina, cytochrom C).
 • Biała hormonalne (np. insulina).
 • Białka regulatorowe.
 • Białka odpornościowe (np. immunoglobuliny).
 • Biała budulcowe i strukturalne (np. kolagen, kreatyna, białka cytoszkieletu).
 • Białka kurczliwe (np. aktyna, miozyna, tubulina).
 • Białka zgodności tkankowej i adhezji komórkowej (przyleganie komórek do siebie) (np. adhezyna, kadheryny).

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

 • Charakteryzuj ogólnie białka jako grupę związków organicznych.
 • Przedstaw klasyfikacje białek.
 • Omów struktury przestrzenne białek.
 • Wiązania peptydowe, kąty torsyjne i znaczenie struktury przestrzennej białek dla ich funkcji.

strona:    1    2    3    4    5    6  Test:


Białka mogą być
a) receptorami
b) enzymami
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) hormonami
Rozwiązanie

Helisy należą do
a) struktur czwartorzędowych
b) struktury drugorzędowych
c) struktur trzeciorzędowych
d) struktur pierwszorzędowych
Rozwiązanie

Aminokwasy to:
a) podjednostki tłuszczy
b) monomery cukrów
c) monomery białek
d) białka globularne
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: