Podstawowe pierwiastki życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Atomy składające się na dany pierwiastek różnią się miedzy sobą liczbą protonów (liczbą atomową) i neutronów w jądrze (liczbą masową – suma protonów i neutronów w jądrze) oraz liczbą elektronów krążących na powłokach wokół jądra. Te cechy stały się podstawą klasyfikacji pierwiastków w różnych typach układów okresowych. Każdy pierwiastek otrzymał nazwę oraz jedno lub dwuliterowy symbol pochodzący od łacińskiej nazwy pierwiastka (np. węgiel ma symbol C od łacińskiej nazwy Carboneum, Tlen O – Oxygenium, złoto Au – Aurum, ołów Pb – Plumbum itd. Istnieje jeden pierwiastek odkryty przez Marię Skłodowską-Curie nazwany na cześć Polski – Polon (Po)).

Liczba elektronów krążących po popłochach i protonów w jądrze danego atomu jest zawsze w stanie normalnym taka sama, czyli sumaryczna liczba ładunków dodatnich i ujemnych jest jednakowa, co powoduje, że atomy w stanie normalnym są neutralne. Jednak czasem zdarza się że niektóre elektrony z ostatnich powłok zostają oderwane od atomu lub jeżeli powłoka może pomieścić więcej elektronów niż w stanie normalnym się na niej znajduje atom może przyjąć kilka elektronów. Wtedy normalnie neutralny atom nabiera ładunek elektryczny odpowiadający przewadze danych cząstek (jeżeli odda 2 elektrony jest przewaga w atomie dwóch protonów naładowanych dodatnio i atom przybiera ładunek +2, po przyjęciu 5 elektronów atom będzie miał ładunek -5). Takie naładowane atomy nazywa się jonami – naładowane dodatnio to kationy, ujemnie – aniony.

Atomy tych samych pierwiastków mogą również różnić się liczbą neutronów w jądrze. Takie atomy nazywa się izotopami. Atomy mogą tracić neutrony wraz z upływem czasu. Utrata neutronu powoduje wydzielenie pewnej dawki energii w postaci promieniowania – zjawisko to nazywa się promieniotwórczością pierwiastka. Atomy niektórych pierwiastków mogą rozpadać się (tracić neutrony) bardzo szybko (np. wzbogacony uran, pluton, polon) a niektóre przez tysiące lat (np. węgiel). Taki długi czas rozpadu jest podstawą do oznaczania wieku wielu skamielin.

strona:    1    2    3    4  Test:


Mikroelementy to:
a) inaczej mikroorganizmy
b) pierwiastki występujące w śladowych ilościach w organizmach żywych
c) elementy widoczne pod mikroskopem optycznym
d) malutkie cząsteczki chemiczne
Rozwiązanie

Chemia organiczna nazywana jest chemią węgla ponieważ:
a) najliczniejszą grupą związków organicznych są węglowodany
b) na bryłach węgla kamiennego spotyka się odciski skamieniałych organizmów żywych
c) węgiel odkryto jako pierwszy pierwiastek wchodzący w skład organizmów żywych
d) węgiel jest podstawowym pierwiastkiem chemicznych związków organicznych
Rozwiązanie

Które zdanie jest nieprawdziwe?
a) szybki rozpad promieniotwórczy może być niebezpieczny dla życia
b) tlen służy wyłącznie do oddychania
c) elektrony przyciągane są przez jądra atomowe
d) węgiel jest jednym z podstawowych pierwiastków budujących organizmy żywe
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: